םלועב םיאמשו םילמנ  

 

    היסא
הפוריא
הקירמא ןופצ
הקירמא זכרמו םורד
הקירפא
הינאיקוא