הקירמא ןופצ

םילמנ יאמש הנידמה
Belledune   Canada
Botwood    
Halifax    
Montreal  Harris,Harding  
Prince Rupert    
Queabec    
Saint John's  Haris, Harding  
Toronto Haris, Harding  
Vancouver