הקירפא

 

םילמנה יאמש הנידמה
Algiers  Societe Algerienne Algeria
Annaba    
Beacute    
Skikda    
     
Abidjan  Societe Abidjanaise Ivory Coast
     
Nigerian Ports Authority  Relugas Limited Nigeria
     
Cape Town Rennie,Murray  South African Republic
Durban Rennie, Murray  
East London    
Mossel Bay    
Port Elizabeth    
Richards Bay    
Saldanha Bay