שומיש יאנת

.מ"עב דיפסמוק לש ידעלב שוכר וניה ,הז רתאבש םיפדב עיפומה עדימה

.םהמ ימ םע הקסיע עצבל הנווכה וא הצלמה םושמ רתאב םירחא םימרוגו תורבח תעפוהב ןיא

.םסרפמה תוירחאב וניה וב םיעיפומה םימרוגהמ ימ ידי לע רתאב םוסריפה

תוליעפמה תונכותב הלקת וא םגפ בקע ךל םרגיהל לולעה קזנ לכל תיארחא הניא דיפסמוק

.רתאל השיגה תא וא רתאה תא

.םוחתב יללכ עדימ וניה אלא יעוצקמ ץועיי שמשל ידכ וב ןיא רתאב אבומה יעוצקמה רמוחה
יבגל איהש הרוצ לכב תוירחא לכ םמצע לע םילבקמ םניא םירמאמה יבתוכו,וילהנמ,רתאה ילעב
.וב אבומה רמוחה תונוכנו תומלש
ץעוי / ןכוס / חטבמל תונפל ץלמומ - ךלש הסילופה יבגל דחוימבו יחוטיבה יוסיכה רבדב יעוצקמ עדימל
.ךב לפטמה