טנרטניאב םיימי םיחוטיב תקפה תכרעמ

טנרטניאה תועצמאב םיימיה םיחוטיבה תקפהו לוהינ תכרעמ תא חתפל המייס יכ עידוהל האג דיפסמוק


סכמה ילימע ,םהינכוסל רשפאל ולכוי רשא חוטיב תויונכוס ,םיחטבמל תדעוימ השדחה תכרעמה
הסילופה יאנת תרגסמב תאזו םהינעטמל חוטיב תודועת קיפהל ,םמצע םיחטובמל ןכו םמע םידבועה
תכרעמה לעב / חטבמה ידי-לע ועבקייש תואשרהל םאתהבו םהלש החותפה

חולשמה ינותנל םאתהב יוסיכה יאנת תא וללכי רשא חוטיב תודועת קיפהל תרשפאמ תכרעמה
ךות תאזו שמושמ / שדח ןעטמ ,דעי / אצומה ץראב המחלמ ףירעת ,ןעטמה גוס ,דעיה ומכ יפיצפסה
החותפה הסילופבש חולשמל תוירחאה לובג תרגסמב וניה חוטיבה םוכס יכ הקידב
םיחוטיב תקפה ליבגהל לכות ןכו דעיה ץראב יאמשה יטרפ תא חוטיבה תדועתה לולכת תכרעמה
חוטיבה תדועת תקפה דעומל םדוק ואצי רשא

יאשר תכרעמה לעב רמולכ .םיפופכ םימרוגל םיחוטיב תקפה תורשפא תקנעה תרשפאמ תכרעמה
לכוי םהמ דחא לכ רשאכ ,חטובמ וא/ו סכמ לימע וא/ו ןכוסל םיחוטיב תקפה תוכז קינעהל
םיחוטיבב תופצלו םיחוטיב קיפהל לכוי ןכוס ,אמגודלו ויתחתמש המרה לש קר םיחוטיבב תופצלו קיפהל
וליאו דבלב ויתוחוקל לש םיחוטיבב תופצלו קיפהל לכוי סכמ לימע .ולש סכמה ילימע תוחוקל לש
דבלב ויחוטיבב תופצלו קיפהל לכוי ,ןבומכ ךכל האשרה לביקש חטובמ

םיחטובמהו סכמ ילימע ,םינכוסל :םימרוגהמ דחא לכל היצקודורפ תוחוד קיפהל היהי ןתינ ,שדוח לכ ףוסב
ול םיפופכה לשו ולש תוחודה תא תידיימ סיפדהלו תופצל לכוי ל"נהמ םרוג לכ

 

הילעבל רשפאת וז תיזכרמ תכרעמ

 

םכידרשמל ץוחמ תישענה תיחוטיבה תוליעפה לע האלמ הטילש

םכלש םיחטובמו סכמ ילימע ,םינכוס ,םיפינסל םיחוטיב תקפה תויוכמס תקנעה תורשפא

הגירח לש הרקמ לכב הריהמ הבוגת תורשפא ךות םכמשב םיקפומה םיחוטיב לע תמא ןומזב הרקב

תימצע הקפהל האשרה םתתנ םהל םימרוגה לכ ידי-לע וקפוהש םיחוטיב יקתעה תרבעהל ןיתמהל ךרוצ ןיא
תכרעמב הקפוהש הדועת לכ תידיימ םיאור םתא

ימותיחה לוקישהו יעוצקמה עדיה םהל שי םא קפס רשא תוחוקלל תוקיר חוטיב תודועת / םיכמסמ תריסמב ךרוצ ןיא
חטבל דציכו המ לש

הזכ ששח םייק םהב םירקמב דחוימב הדועתה תקפה דעומ יבגל תואדו םכל שי

םתעבקש תימצעה תופתתשההו ףירעתה, םיגירחה ,םכלש יוסיכה יאנתל םאתהב וקפוי תודועתה

ישפוחה םנמזב חוטיב תודועת םיקיפמ םכיתוחוקל .םכידרשמ תחיתפ תועשל תועמשמ ןיא התעמ

םיחילשו תרושקת ,םיחוטיב לש הקפהה תויולעב דח ןוכסח

םדקהב םכילא בושנ ונאו םיאבה םיטרפה םע ליימיא ונל וחליש אנא ,םיפסונ םיטרפו ריחמ תעצה םיטרפ תלבקל

הרבח םש
האלמ תבותכ
ודיקפתו רשק שיא םש
סקפו ןופלט .סמ
email

comspeed@comspeed.co.il