םיישומיש םירתאל םירושיק

 

םלועב         ץראב
Warsaw Convention         ילארשיה תוריקחה לטרופ
English Marine Insurance Act          סכמה
Hague-Visby Rules 1968         אוציה ןוכמ
York-Antwerp Rules 1974         םינקתה ןוכמ
York-Antwerp Rules 1994         ן"ממ
Lloyds List Casualty Watch         ג"בתנ
Trans Camera         תונפסה תכשל
The Forwarder's Legal Guide         ח"ססב
The Photo Gallery of Cargo Loss         לארשי תבכר
24 Hour Int'l Vessel Casualties
& Pirates Database
        ינכוס לש םידיגאתה ןוגרא
ל"יבה םיחלשמהו סכמה
Dictionary of Transport Insurance Terms          לארשיב חוטיב יאמש דוגיא 
           
           

ונתוא עדיי אנא ,ןיינעמ רושיק ךל שי